Leerlingbegeleiding

Elk kind op school is meer dan een leerling. Hij of zij leeft ook in andere contexten: het gezin, de vriendengroep, de jeugdbeweging, de wereld van de sociale media, … Elke jongere brengt zo zijn eigen individuele ervaringen mee naar school.

Niet alle leerlingen draaien probleemloos mee. Sommigen kampen met leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, enz.), anderen hebben een verkeerde studiekeuze gemaakt, hebben moeite met het verwerken van de leerstof, volgen een zwaar programma door topsport, hebben kopzorgen door de klas- en/of thuissituatie of vertonen negatief gedrag. Leerlingen en ouders kunnen hiervoor steeds terecht bij de leerlingenbegeleider, mevrouw Ilse Timmermans. We stellen een begeleidingsplan op waarin doelstellingen worden geformuleerd. Samen met ouders en leerling werken we stap voor stap aan verandering. Indien we merken dat dit niet voldoende is, schakelen we externe deskundigen in.

Wij willen onze leerlingen ook helpen bij wat ze moeten leren: leren kiezen, leren leren, leren om zich in een groep te integreren, leren omgaan met verschillen, … We bieden ze middelen aan om zelf moeilijkheden op te lossen.

De begeleiding van een leerling is niet alleen een verantwoordelijkheid van de leerlingbegeleiding, maar wordt door het hele team gedragen: de klastitularis, de klassenraad, de vertrouwensleerkracht, de cel leerlingbegeleiding, het CLB, … 

Wij streven naar een totaalaanpak waarbij het welbevinden van de leerlingen centraal staat.