Visie

Als Unesco-school willen we, samen met onze leerlingen, blijven groeien. We bieden daarom doorstromings- en leerlinggericht onderwijs aan. Op onze groene campus kunnen de leerlingen op een gestructureerde manier kennis en inzicht verwerven om hun talenten ten volle te ontplooien. Openheid en betrokkenheid gaan daarbij hand in hand.

Doorstroming

We beseffen dat het secundair onderwijs voor alle leerlingen een zoektocht is. Door een brede algemene vorming in de eerste graad willen we ervoor zorgen dat leerlingen zich bewust worden van hun interesses en hun talenten om op die manier een meer doordachte studiekeuze te maken in de tweede graad. De zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van onze leerlingen wordt progressief opgebouwd. Hierdoor kunnen ze een gerichte studiekeuze maken naar de derde graad toe, met het oog op voortgezet onderwijs. We geloven sterk in de leidende en begeleidende rol van onze leerkrachten. Zij leggen de essentiële fundamenten van kennis en stimuleren het kritisch denkvermogen bij onze leerlingen.

Openheid

Openheid uit zich in onze school op verschillende wijzen. Ze is zichtbaar in de toegankelijke en groene campus, de ruime en lichte klaslokalen en een uitgebreide sportaccommodatie. Daarnaast streven we ernaar om onze leerlingen naar de wereld en de maatschappij te laten kijken met een brede, ontvankelijke blik. We willen hen leren het leven te doorlopen met een openhartige en toch positief-kritische ingesteldheid. Verder is transparantie op onze school steeds voelbaar door de open communicatie tussen alle betrokken partijen.

Unesco

Het Unesco-gedachtegoed maakt een wezenlijk onderdeel uit van onze visie. Dit impliceert de garantie dat zowel in onze lessen als via projecten wordt gewerkt rond: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Deze vier pijlers sluiten perfect aan bij het pedagogisch project van het GO!. Zo leren we onze leerlingen hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld en hun plaats kunnen vinden in de maatschappij van morgen.

Leerlinggericht

De betrokkenheid van het volledige team weerspiegelt zich in een toegankelijke leerlingbegeleiding, gedreven leerkrachten, een actieve leerlingenraad en tal van middag- en naschoolse activiteiten. Op deze manier streven we naar een hogere betrokkenheid en welbevinden van onze leerlingen. We ondersteunen hen waar nodig en prikkelen hen waar mogelijk, zodat elke leerling zich ten volle kan ontwikkelen.

Structuur

We bieden structuur op maat: elke leeftijd vraagt immers een eigen aanpak. Duidelijke afspraken en regels worden hierop afgestemd. Wederzijds respect ligt daarbij aan de basis. Doorheen de zes studiejaren helpen we onze leerlingen, stap voor stap, om zelfstandiger te plannen en te studeren.